Privacyverklaring

Privacyverklaring Cliënten

Logo Element
Persoonsgegevens bij TUORO Zorg 22-05-2018
 
Uw privacy is voor TUORO Zorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van TUORO Zorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.
 
Wat betekent de privacyverklaring
 
In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.
 
Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig en waarvoor
 
 1. Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociaal profiel/ netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.

  Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar de gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger.

 2. Client-/relatienummer

  Dit nummer kennen we aan elke cliënt toe en is uniek voor de zorgrelatie die we met de cliënt hebben.

 3. Burgerservicenummer (BSN)

  Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met de gemeente en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht.

 4. Specialistische, medische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke enbegeleidings- gegevens.

  Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele begeleiding, zorg- en dienstverlening.

 5. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.

  Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten.

 6. Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik.

  Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie)

  Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

 7. Overige persoonsgegevens

  Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, kan toestemming als basis worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. TUORO Zorg maakt hier ook gebruik van. Toestemming hiervoor kan overigens altijd door u weer worden ingetrokken. Ook euthanasieverklaringen en reanimatieverklaringen worden alleen op verzoek van de cliënt vastgelegd.
Wanneer TUORO Zorg een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan.
Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten.
Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl